Το FIRMS (Fire Information for Resource Management System) χρηματοδοτείται από τη ΝΑΣΑ, παρέχει πληροφορίες για τις ενεργές πυρκαγιές που εντοπίζονται με βάση τις αποκαλούμενες “θερμικές ανωμαλίες” που παράγουν.

Ειδικοί αλγόριθμοι συγκρίνουν τη θερμοκρασία μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς με τη θερμοκρασία κάλυψης γης γύρω από αυτήν. Εάν η διαφορά στη θερμοκρασία είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, η πιθανή πυρκαγιά επιβεβαιώνεται ως ενεργή πυρκαγιά ή “θερμό σημείο” (hot spot).

Το σύστημα FIRMS παρέχει δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Βασίζεται σε τεχνολογίες GIS και τηλεαντίχνευσης με επεξεργασία δεδομένων μέσω των συστημάτων MODIS και VIIRS.

O αισθητήρας MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), ο οποίος είναι τοποθετημένος στους δορυφόρους TERRA και ΑQUA , εντοπίζοντας τις περιοχές στο έδαφος που είναι σαφώς θερμότερες από το περιβάλλον και τις επισημαίνει ως ενεργές πυρκαγιές. Η χωρική ακρίβεια του ενεργού εικονοστοιχείου εντοπισμού πυρκαγιάς από το MODIS είναι 1*1 km (1000 στρέμματα).

Ο αισθητήρας VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiomer Suite), ο οποίος είναι τοποθετημένος στον δορυφόρο της NASA/NOAA, “Suomi National Polar-orbiting Parnershp (SNPP)” χρησιμοποιεί παρόμοιους αλγόριθμους με αυτούς που χρησιμοποιεί το σύστημα MODIS για τον εντοπισμό ενεργών πυρκαγιών. Τα προϊόντα VIIRS συμπληρώνουν τον εντοπισμό πυρκαγιών από το σύστημα

MODIS και παρέχουν βελτιωμένη χωρική ανάλυση σε σύγκριση με αυτό. Η χωρική ανάλυση του ενεργού εικονοστοιχείου εντοπισμού πυρκαγιάς για το VIIRS είναι 375×375 m (140 στρέμματα).

Το FIRMS χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των ενεργών πυρκαγιών από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τiς Δασικές Πυρκαγιές το EFFIS.